Pomiary elektryczne

Podstawowym celem wykonywania pomiarów elektrycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom obiektu przemysłowego bądź gospodarstwa domowego. Sprawna instalacja nie tylko gwarantuje ciągłość pracy urządzeń zasilanych prądem, ale też chroni przed porażeniem w przypadku awarii. W myśl prawa budowlanego zarządca budynku jest zobligowany do przeprowadzania badań elektrycznych co najmniej raz w ciągu pięciu lat.

Sprawdzanie napięcia

Przebieg pomiarów elektrycznych

Pierwszym etapem pomiarów jest sprawdzenie podłączenia przewodów i gniazdek oraz ich usytuowania. Następnie elektryk wykonuje trzy rodzaje pomiarów: rezystancji izolacji przewodów (określenie natężenia prądu przez izolację pod wpływem przyłożenia stałego napięcia), pętli zwarcia (sprawdzenie działania wkładki topikowej i włącznika nadmiarowo-prądowego) oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. W przypadku ostatniego pomiaru wyłącznik różnicowo-prądowy powinien odłączyć zasilanie, jeżeli na metalowej obudowie pojawi się napięcie.

Protokół z pomiarów elektrycznych

Dowodem na przeprowadzenie badania jest protokół z pomiarów elektrycznych, który uwzględnia ich wyniki oraz opis zewnętrznej części instalacji. W sprawozdaniu znajduje się ponadto porównanie otrzymanych danych z tymi wskazanymi przez normę.
Korzystając z naszych usług, mogą mieć Państwo pewność, że prace zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i przez osobę dysponującą stosownymi uprawnieniami. Zatrudniamy wyłącznie wykwalifikowanych specjalistów z długoletnim doświadczeniem w branży elektroinstalatorskiej.